مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید جلال
نام خانوادگی:امام
پست الکترونیک:Reshkoo@Gmail.com
نخصص ها:تاریخ و سیره ، سایر

زندگی نامه

متولد یزد

کارشناس تاریخ اسلام

کارشناس ارشد تاریخ تشیع

دکترای تاریخ چین