نگاهی به قیام مسلمانان چین清代中国穆斯林起义研究
38 بازدید
محل نشر: نشریه علمی تخصصی تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم شماره 48
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در عصر حکومت دودمان چینگ [قرن های هفدهم و هجدهم و نوزدهم] مسلمانان قیام هایی را علیه حکومت ترتیب دادند . این قیام ها دلایلی داشت که از جمله انها نارضایی از فشار حکومت و تبعیض دولت بر مسلمانان بود. در این نوشتار به تفصیل از قیام های مسلمانان در این دوره بحث شده است