نگاهی تاریخی به سهم زبان فارسی در فرهنگ مسلمانان چین 波斯语在中国穆斯林回民贡献
37 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم شماره 51
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اسلام از عصر تانگ و در نوبت بعدی به صورت گسترده در عصر یوان توسط بازرگانان و مهارجان و سربازان به چین وارد شد. از ان ور که ایرانیان سهم مهمی داشتند زبان فارسی تاریخی بلند و سهمی مهم در فرهنگ مسلمانان چین داشته است و تاکنون نیز اثاری از انها برجاست